Markacije

Komisija za planinarske putove HPS-a je 1995. godine propisala izgled i dimenzije svih markacija koje se postavljaju na planinarskim putovima u Hrvatskoj.

Markacije se u pravilu crtaju, a Nacionalni park Risnjak je dao izraditi plastične okrugle markacije. Slično tome, na Ćićariji se mogu vidjeti stare markacije na metalnim pločicama, koje su čavlićima pričvršćene za drvo. Nedostatak je tih markacija što se lako skinu, pa nesavjesnim izletnicima služe kao suvenir, a događa se i da napuknu zbog urastanja čavlića u drvo. Uz to, ne mogu se postavljati na kamenje. Plastične i metalne markacije bolje je izbjegavati.

1. Osnovna markacija – Okrugla markacija

Okrugla markacija osnovna je oznaka u markiranju i ona se postavlja kad god je to moguće. Procjenjuje se da na hrvatskim planinarskim putovima okrugle markacije čine više od 75% od ukupnog broja oznaka. Postavljaju se na drveću, kamenju, ogradama, zgradama, stupovima za struju i telefon i dr. Okrugla se markacija može postaviti u okomit, kosi ili vodoravan položaj u odnosu na pravac gledanja.

Okrugla markacija sastoji se od bijelog kruga okruženog crvenim prstenom. Vanjski je promjer markacije 12 cm, a promjer bijelog kruga u sredini 6 cm. Crveni prsten je širok 3 cm tako da je odnos između promjera cijele markacije i promjera bijelog kruga 2:1. Iznimno se, radi bolje uočljivosti, može se postaviti i poneka veća markacija, npr. na udaljenom kraju livade. Najveći vanjski promjer markacije može u tom slučaju biti 20 – 25 cm. U praksi se između bijelog kruga i crvenog prstena ostavlja razmak 1 – 3 mm da se boje ne dodiruju i ne cure jedna preko druge.

2. Pomoćna markacija – Pojasna markacija

Pojasna markacija se postavlja na tanko drvo i na metalne cijevi, promjera manjeg od 6 cm, gdje se ne može postaviti okrugla markacija. Sastoji se od tri pojasa: jednog bijele boje i dva crvene boje, koji se postavljaju poprečno na smjer rasta drveta, najčešće vodoravno. Bijeli je pojas u sredini oznake, a po jedan crveni pojas iznad i ispod bijeloga. Dimenzije su im jednake kao i kod okrugle markacije, što znači da je bijeli pojas širok 6 cm, a crveni pojasi po 3 cm, s razmakom između boja 1 – 3 mm.

Ako se nakon nekoliko godina pri obnovi pojasnih markacija utvrdi da se povećao promjer drveta, umjesto pojasne markacije se postavlja okrugla markacija, a višak pojasne markacije se ostruže ili premaže sivom temeljnom bojom.

3. Pomoćna markacija – Dupla (dvostruka) pojasna markacija

U slučaju kada u blizini nema drveta debljeg od promjera prsta postavlja se, radi bolje uočljivosti, dvostruka pojasna markacija ukupne visine 21 cm. 

4. Okrugla markacija s dodatnim crtama

U novije se vrijeme postavljaju ove markacije s „repićima“, pri čemu su dodatne crte („repići“) usmjerene prema najbližim susjednim markacijama. Dodatne crte široke su 2 – 3 cm i dugačke 5 cm, mjereno od vanjskog ruba markacije.

Ove markacije se uglavnom postavljaju u horizontalnom ili kosom položaju (npr. na kamenju), tako da su vidljive i iz suprotnog smjera. Uglavnom se ne postavljaju u uspravnom položaju, npr. na drvetu, osim kada markacije vode šumom gdje staza još nije ugažena i put krivuda, a skretanja nisu jače izražena, pa se ispod markacije ne postavlja strelica. Tada se na okruglu markaciju u uspravnom položaju postavlja samo jedan „repić“ u smjeru sljedeće markacije.